Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

p4h teaching.jpg

Byenvini nan EqualHealth

Nou kwe ke bon sante la komanse avek bon edikasyon. 

Nan EqualHealth, nou travay avek patne lokal pou kreye system edikasyon medikal epi enfemye yo ki fort e dirab. Objektif nou se ranfose developman de yon system edikasyon medikal nan Haiti ki dirab, egal, et kollaboratif, et ki bay pwofesyonal ayitian yo itil pou ke yo kapab fe swen de kalite pou patyen yo.

Apran Plis 

Engaje avek nou